Second half, module 10: control

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 10 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Issue Warning
TASK 2 Control Building Entry
TASK 3 Control Scene
TASK 4 Small Arms
TASK 5 Weapon Search


TASK 1 Issue Warning

 • Get down! 趴下! Pa1xia4!
 • Get on the ground! 趴在地上! Pa1 zai4 di4shang!
 • Stay back! 别靠近! Bie2 kao4jin4!
 • Get back! 后退! Hou4tui4!
 • Keep out! 不许进! Bu4xu3 jin4!
 • Beware! 当心! Dang1xin1!
 • Stay within this area! 呆在这儿别动! Dai1 zai4 zhe4r bie2 dong4!
 • Watch for enemy aircraft. 注意敌机! Zhu4yi4 di2ji1!
 • Watch for guerilla activities. 注意游击活动! Zhu4yi4 you2ji1 huo2dong4!
 • Be careful! Xiao3xin1! 小心!
 • Get down and clear your weapon. 趴下,退出弹夹! Pa1xia4, tui4chu1 dan4jia1.
 • The streets are not safe right now. 现在街上不安全. Xian4zai4 jie1shang bu4 an1quan2.
 • We will respond to any attack. 对任何攻击我们一律反击. Dui4 ren4he2 gong1ji1 wo3men yi1lü4 fan3ji1.
 • If you advance further, the American soldiers will kill you. 如果你再前进, 美国军人会杀了你. Ru2guo3 ni3 zai4 qian2jin4, Mei3guo2 jun1ren2 hui4 sha1 le ni3.
 • Please be advised that American soldiers will not hesitate to defend themselves if threatened. 注意:美国军人受到威胁时会马上防卫..Zhu4yi4: Mei3guo2 jun1ren2 shou4dao4 wei1xie2 shi2 hui4 ma3shang4 fang2wei4.

BACK TO MENUTASK 2 Control Building Entry

 • Do not enter! 别进来! Bie2 jin4lai2!
 • How should I enter? 从哪儿进去? Cong2 na3r jin4qu4?
 • Go around. 绕过去. Rao4guo4qu4.
 • Do you have an appointment? 你约了时间了吗? Ni3 yue1 le shi2jian1 le ma?
 • With whom would you like to meet? 你要见哪一位? Ni3 yao4 jian4 nei3yi1wei4?
 • What time is your appointment? 你约了几点? Ni3 yue1 le ji3dian3?
 • My appointment is at 10 o’clock. 我约了十点. Wo3 yue1 le shi2dian3.
 • Please wait while I contact Army investigators. 请等一下,我现在联络陆军调查员. Qing3 deng3 yi1xia4, wo3 xian4zai4 lian2luo4 lu4jun1 diao4cha2yuan.
 • I must search you before you enter the compound. 你进院子以前,我得先给你搜身. Ni3 jin4 yuan4zi yi3qian2, wo3 dei3 xian1 gei3 ni3 sou1shen1.
 • I can only search one person at a time. 我一次只能搜一个人. Wo3 yi1ci4 zhi3 neng2 sou1 yi1ge ren2.
 • Are you here to report a crime? 你来报案吗? Ni3 lai2 bao4’an4 ma?
 • Please go to the police station to report local crimes. 请到警察局报告地方案件. Qing3 dao4 jing3cha2ju2 bao4gao4 di4fang1’an [jian4 件 – a measure word that is in the voice over and characters, but missing in the pinyin]
 • I am looking for a job. 我找工作。 Wo3 zhao4 gong1zuo4.
 • I’m sorry there are no jobs at this time. 对不起,现在没有工作。 Dui4buqi3, xian4zai4 mei2you gong1zuo4.
 • Please check again in a week. 请一个星期后再来看看。 Qing3 yi1ge xing1qi1 hou4 zai4 lai2 kan4kan.

BACK TO MENUTASK 3 Control Scene

 • This is a blocked area. 这里是禁区。 Zhe4li3 shi4 jin4qu1.
 • This is a secured area. 这里是警戒区。 Zhe4li3 shi4 jing3jie4qu1.
 • Please let me through. 请让我通过。 Qing3 rang4 wo3 tong1guo4.
 • Entry is prohibited. Go back. 禁止进入。回去 Jin4zhi3 jin4ru4. Hui2 qu4. [hui2 qu4 回去missing in both characters and pinyin, but in voice over]
 • This is a quarantine area. 这里是隔离区。 Zhe4li3 shi4 ge2li2qu1.
 • Keep away! 别靠近。 Bie2 kao4jin4.
 • Halt! 站住! Zhan4zhu4!
 • Everybody out! 大家出去! Da4jia1 chu1qu4!
 • Evacuate the area! 撤离现场。 Che4li2 xian4chang3.
 • I can’t leave my family behind! 我不能抛下我家人! Wo3 bu4neng2 pao1xia4 wo3 jia1ren2!
 • Hurry up! 快点儿! Kuai4 dian3r!
 • Everybody freeze! 不许动! Bu4xu3 dong4!
 • Don’t push! We have plenty of food. 别挤!饭很多! Bie2 ji3! Fan4 hen3 duo1.
 • May I make a phone call? 可以打电话吗? Ke3yi3 da3 dian4hua4 ma?
 • No cell phone use. 不准打手机。 Bu4zhun3 da3 shou3ji1.

BACK TO MENUTASK 4 Small Arms

 • Clean your pistol. 擦手枪(擦枪) Ca1 shou3qiang1 (Ca1qiang1).
 • Load your rifle.来福枪上膛。 Lai2fu2qiang1 shang4tang2.
 • Insert the magazine into your M-16. M-16上弹夹。 “M” Shi2liu4 shang4 dan4jia1.
 • Show me the chamber. 给我看看弹膛。 Gei3 wo3 kan4kan dan4tang2.
 • Throw the grenade. 投手榴弹(投弹) Tou2 shou3liu2dan4 (Tou2dan4).
 • Remove the safety clip and the pull ring. 打开保险,拉掉火环。 Da3kai1 bao3xian3, la1diao4 huo3huan2.
 • Identify your target. 瞄准目标。Miao2zhun3 mu4biao1.
 • Pick up your shotgun. 拿起猎枪。 Na2qi3 lie4qiang1.
 • Use a light mortar for its short-range and small-explosive charge. 如果是短程射击和小炮弹,就用轻迫击炮。 Ru2guo3 shi4 duan3cheng2 she4ji1 he2 xiao3 pao4dan4, jiu4 yong4 qing1pai3ji1pao4.
 • Use your sights. 用瞄准器。 Yong4 miao2zhun3 qi4.
 • Rack the bolt! 拉上枪栓。 La1shang qiang1shuan1.
 • Prepare your RPG (rocket-propelled grenade). 预备火箭筒。 Yu4bei4 huo3jian4tong3.
 • Fire! 开枪!Kai1qiang1!
 • Fire when given the signal. 等命令开枪。 Deng3 ming4ling4 kai1qiang1.
 • Cease fire. 停火!Ting2huo3!

BACK TO MENUTASK 5 Weapon Search

 • We are looking for weapons that are being used to hurt Chinese and coalition forces. 我们在找攻击中国人和联军的武器。 Wo3men zai4 zhao3 gong1ji1 Zhong1guo2ren2 he2 lian2jun1 de wu3qi4.
 • We’re looking for bomb-making materials. 我们在找制造炸弹的材料。Wo3men zai4 zhao3 zhi4zao4 zha4dan4 de cai2liao4.
 • We’re looking to confiscate any illegal weapons. 我们要搜查并且没收非法武器。 Wo3men yao4 sou1cha2 bing4qie3 mo4shou1 fei2fa3 wu3qi4.
 • Where are the weapons? 武器在哪儿?Wu3qi4 zai4 na3r?
 • Do you have weapons? 有没有武器? You3 mei2you3 wu3qi4?
 • Where are the weapons stored? 武器藏在哪儿? Wu3qi4 cang2 zai4 na3r?
 • The weapons are stored in warehouses. 武器藏在仓库里。 Wu3qi4 cang2 zai4 cang1ku4 li3.
 • Are you carrying weapons? 身上有没有武器。 Shen1shang you3 mei2you3 wu3qi4.
 • Where did you get the weapon? 你这个武器是哪儿来的? Ni3 zhei4ge wu3qi4 shi4 na3r lai2 de?
 • Are there any explosives in the area? 这附近有没有炸弹? Zhe3 fu4jin4 you3 mei2you3 zha4dan4?
 • There is a minefield near the village. 村子附近有一个地雷场。 Cun1zi fu4jin4 you3 yi1ge di4lei2chang3.
 • Did you see an IED? 有没有看到简易爆炸装置? You3 mei2you3 kan4dao4 jian3yi4 bao4zha4 zhuang1zhi4?
 • Did you observe an IED/bomb being emplaced? 有没有看到有人安装简易爆炸装置? You3 mei2you3 kan4dao4 you3ren2 an1zhuang1 jian3yi4 bao4zha4 zhuang1zhi4?
 • What type of weapons? 什么样的武器? Shen2meyang4 de wu3qi4?
 • Bring your weapons over here. 把武器拿这儿来。 Ba3 wu3qi4 na2 zhe4r lai2.

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s