Second half, module 09: reading maps and orienteering

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 9 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Topography
TASK 2 Map Landmarks I
TASK 3 Map Landmarks II
TASK 4 Map Gathering Information I
TASK 5 Map Gathering Information II


TASK 1 Topography

 • Do you have a map? 你有地图吗? Ni3 you3 di4tu2 ma?
 • Which direction does the compass read? 指南针指示什么方向? Zhi3nan2zhen1 zhi3shi4 shen2me fang1xiang4?
 • North. 北 Bei3.
 • South. 南 Nan2.
 • West. 西 Xi1.
 • East. 东 Dong1.
 • How high is this hill? 这座山有多高? Zhei4zuo4 shan1 you3 duo1gao1?
 • This hill is about 25 meters high. 这座山大约二十五米高. Zhe4zuo4 shan1 da4yue1 er4shi2 wu3 mi3 gao1.
 • How steep is that hill? 那个山有多陡? Nei4ge shan1 you3 duo1dou3?
 • According to the contour lines, very steep. 从等高线上看,这山很陡。 Cong2 deng3gao1xian4 shang4 kan4, zhe4 shan1 hen3 dou3.
 • How deep is that canyon? 那个峡谷有多深? Na4ge xia2gu3 you3 duo1shen1?
 • The canyon is approximately 500 meters deep. 那个峡谷大约五百米深。 Nei4ge xia2gu3 da4yue1 wu3bai3 mi3 shen1.
 • Contour lines show elevation. 等高线表示高度。 Deng3gao1xian4 biao3shi4 gao1du4.
 • Vertical lines show longitude. 竖线表示经度。 Shu4xian4 biao3shi4 jing1du4.
 • Horizontal lines show latitude. 横线表示纬度。 Heng2xian4 biao3shi4 wei3du4.

BACK TO MENUTASK 2 Map Landmarks I

 • The legend is a list of symbols used on a map. 这是地图符号说明。 Zhe4 shi4 di4tu2 fu2hao4 shuo1ming2.
 • What is the name of this village? 这个村的名称是什么? Zhei4ge cun2 de ming2cheng1 shi4 shen2me?
 • This village is Zhang Jia Zhuang. 张家庄。 Zhang1jia1zhuang1.
 • What city is this? 这是什么城市? Zhe4 shi4 shen2me cheng2shi4?
 • This city is Shen Zhen. 这个城市是深圳。 Zhe4ge cheng2shi4 shi4 Shen1zhen4.
 • That is the Mi Yun Reservoir. 那是密云水库。 Na4 shi4 Mi4yun2 Shui3ku4.
 • Which airport is this? 这是哪个机场? Zhe4 shi4 nei3ge ji1chang3?
 • This is Beijing Airport. 这是北京机场。 Zhe4 shi4 Bei3jing1 Ji1chang3.
 • This is a military installation. 这是一个军事设施。 Zhe4 shi4 yi1ge jun1shi4 she4shi1.
 • This line is a road. 这条线是一条道路。 Zhei4tiao2 xian4 shi4 yi1tiao2 dao4lu4.
 • This line represents the border with Kazakhstan. 这条线代表中国与哈萨克斯坦之间的边界。 Zhe4tiao2 xian4 dai4biao3 zhong1guo2 yu3 Ha1sa1ke4si1tan3 zhi1jian1 de bian1jie4.
 • It’s possible that this area is contaminated with land mines. 这个地区可能有地雷。 Zhei4ge di4qu1 ke3neng2 you3 di4lei2.
 • This is an American military base. 这是一个美国军事基地。 Zhe4 shi4 yi1ge Mei3guo2 jun1shi4 ji1di4.
 • This is an airfield. 这是一个机场。 Zhe4 shi4 yi1ge ji1chang3.
 • This is a refugee camp. 这是一个难民营。 Zhe4 shi4 yi1ge nan4min2ying2.

BACK TO MENUTASK 3 Map Landmarks II

 • What is the lake called? 那个湖叫什么? Nei4ge hu2 jiao4 shen2me?
 • That is Lake Tai Hu. 那时太湖。 Na4 shi4 Tai4hu2.
 • What is the terrain like? 这里的地形怎么样? Zhe4li de di4xing2 zen3meyang4?
 • The terrain here is very rugged. 这里地形很不平坦。 Zhe4li di4xing2 hen3 bu4 ping2tan3.
 • What is that plain called? 那个平原叫什么? Nei4ge ping2yuan2 jiao4 shen2me?
 • That is the Hua Bei Plain. 那是华北平原。 Na4 shi4 Hua2bei3 Ping2yuan2.
 • Which river is that? 那是哪条河? Na4 shi4 nei3tiao2 he2?
 • That is the Hei Long Jiang River. 那是黑龙江。 Na4 shi4 Hei1long2jiang1.
 • Which mountain is that? 那是什么山? Na4 shi4 shen2me shan1?
 • That is Mount Tai. 那是泰山。 Na4 shi4 Tai4shan1.
 • Those are the Himalayas. 那些山是喜马拉雅山脉。 Na4xie1 shan1 shi4 Xi3ma3la1ya3 shan1mai4.
 • That is a marsh. 这是沼泽地。 Zhe4 shi4 zhao3ze2di4.
 • This is a forest. 这是森林。 Zhe4 shi4 sen1lin2.
 • This is a desert. 这是沙漠。Zhe4 shi4 sha1mo4.
 • That is a plain. 这是平原。 Zhe4 shi4 ping2yuan2.

BACK TO MENUTASK 4 Map Gathering Information I

 • Do you know how to read a map? 你会看地图吗? Ni3 hui4 kan4 di4tu2 ma?
 • I know how to read a map. 我会看地图。 Wo3 hui4 kan4 di4tu2.
 • What is your position? 你的位置在哪儿? Ni3de wei4zhi zai4 na3r?
 • My position is 39° N 116° E. 我的位置在北纬39度,东经116度。 Wo3de wei4zhi zai4 bei3wei3 san1shi1 jiu3 du4, dong1jing1 yi1bai3 yi1shi2 liu4 du4.
 • How far is it from Lan Zhou to Xi’an? 从兰州到西安有多远? Cong2 Lan2zhou1 dao4 Xi1’an1 you3 duo1yuan3?
 • It is 615 kilometers from Lan Zhou to Xi’an. 从兰州到西安有六百一十五公里。 Cong2 Lan2zhou1 dao4 Xi1’an1 you3 liu4bai3 yi1shi2 wu3 gong1li3.
 • Is there another way to get to Lan Zhou to Xi’an? 从兰州到西安有没有另外一条路? Cong2 Lan2zhou1 dao4 Xi1’an1 you3 mei2you3 ling4wai4 yi1tiao2 lu4?
 • Lanzhou is northwest of Xi’an. 兰州在西安的西北。 Lan2zhou1 zai4 Xi1’an1 de xi1bei3.
 • South of… 的南边。 de nan2bian
 • West of… 的西边。 de xi1bian
 • East of… 的东边。 de dong1bian
 • North of… 的北边。 de bei1bian
 • What is the elevation of Chongqing? 重庆的海拔是多少? Chong2qing4 de hai3ba2 shi4 duo1shao?
 • The elevation of Chongqing is 416 m above sea level. 重庆的海拔是四百一十六米。 Chong2qing4 de hai3ba2 shi4 si4bai3 yi1shi2 liu4 mi3.
 • Where is it on the map? 它在地图上什么位置? Ta1 zai4 di4tu2 shang4 shen2me wei4zhi?

BACK TO MENUTASK 5 Map Gathering Information II

 • How current is this map? 这张地图是什么时候出的? Zhei4zhang1 di4tu2 shi4 shen2me shi2hou chu1 de?
 • The map was made in 1985. 这是一九八五年出的地图。 Zhe4shi4 yi1 jiu3 ba1 wu3 nian2 chu1 de di4tu2.
 • What kind of map is that? 那是什么地图? Na4 shi4 shen2me di4tu2?
 • This is a city map. 这是一张城市地图。 Zhe4 shi4 yi1zhang1 cheng2shi4 di4tu2.
 • Can you show me the road on this map? 你能不能在地图上给我指出那条路? Ni3 neng2 bu4neng2 zai4 di4tu2shang4 gei3 wo3 zhi4chu1 nei4tiao2 lu4?
 • This is a provincial map. 这是一张分省地图。 Zhe4 shi4 yi1zhang1 fen1sheng3 di4tu2.
 • This is a transportation map. 这是一张交通图。 Zhe4 shi4 yi1zhang1 jiao1tong1tu2.
 • Who lives in this area? 什么人住在这个地区? Shen2me ren2 [voice over: shei2 谁 who] zhu4zai4 zhei4ge di4qu1
 • What city does that satellite map show? 那张卫星图显示的是哪个城市? Nei4zhang1 wei4xing1tu2 xian3shi4 de shi4 nei3ge cheng2shi4?
 • The satellite map shows Guilin. 那张卫星图显示的是桂林。 Nei4zhang1 wei4xing1tu2 xian3shi4 de shi4 Gui4lin2.
 • Find your coordinates using longitude and latitude. 根据经纬度找出你的坐标。 Gen1ju4 jing1wei3du4 zhao3chu1 ni3de zuo4biao1.
 • What does this symbol mean? 这个符号是什么意思? Zhei4ge fu2hao4 shi4 shen2me yi4si?
 • Where is the exact location of the enemy? 敌人的确切位置在哪里? Di2ren2 de que4qie4 wei4zhi zai4 na3li?
 • Are there enemy units in this area? 这个地区有敌军部队吗? Zhei4ge di4qu1 you3 di2jun1 bu4dui4 ma?
 • Is there a way to bypass this obstacle? 有没有路可以绕过这个障碍? You3 mei2you3 lu4 ke3yi3 rao4guo4 zhei4ge zhang4’ai4?

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s