Second half, module 08: first aid and medical

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 8 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Check Responsiveness
TASK 2 Control Shock
TASK 3 Check for Injuries
TASK 4 Obtain Health History
TASK 5 Obtain Consent


TASK 1 Check Responsiveness

 • Try to answer my questions with “yes” or “no”. Jin4liang4 yong4 “shi4” huo4 “bu4shi” hui2da2 wo3 de wen4ti2. 尽量用”是”或”不是”回答我的问题.
 • Squeeze my hand once for “yes” and twice for “no”. Ru2guo3 da2’an4 shi4 “shi4,” yong4li4 wo4 yi1 xia4 wo3 de shou3. Ru2guo3 shi4 „bu4 shi4,“ wo4 liang3 xia4. 如果答案是”是”,用力握一下我的手.如果是”不是”,握俩下.
 • I’m a doctor. Wo3 shi4 yi1sheng1.我是医生.
 • Where is a nurse? Hu4shi zai4 na3r? 护士在哪儿?
 • Please help me! Jiu4ming4 a! 救命啊!
 • Hold on. You will soon be seen by a doctor. Deng3 yi1xia4, yi1sheng1 kuai4 lai2 le. 等一下,医生快来了.
 • Do you know where you are? Ni3 zhi1dao ni3 zai4 na3r ma? 你知道你在哪儿吗?
 • I don’t know where I am. Wo3 bu4zhi1dao4 wo3 zai4 na3r. 我不知道我在哪儿.
 • Are you OK? Ni3 mei2shi4 ba? 你没事吧?
 • How many fingers do you see? Ni3 kan4jian ji3 gen1 shou3zhi3? 你看见几根手指?
 • I see five fingers. Wo3 kan4jian wu3 gen1 shou3zhi3. 我看见五根手指.
 • Say your name out loud. Da4sheng1 shuo1chu1 ni3 de ming2zi. 大声说出你的名字.
 • Open your eyes. Ba3 yan3jing zhang1kai1.把眼睛张开.
 • Are you in pain? Ni3 na3r teng2 ma? 你哪儿疼吗?
 • Yes, my head hurts. Teng2, wo3 tou2 teng2.疼,我头疼.

BACK TO MENUTASK 2 Control Shock

 • What’s wrong with me? Wo3 zen3me le? 我怎么了? [recorded part says: wo3 zen3me bu4 hao3? 我怎么不好?]
 • You have been injured. Ni3 shou4shang1 le. 你受伤了.
 • You have been badly burned. Ni3 you3 hen3 yan2zhong4 de shao1shang1. 你有很严重的烧伤.
 • Do what I ask. Zhao4 wo3 shuo1 de zuo4. 照我说的做.
 • Relax. Fang4song1. 放松.
 • Keep your head still. Tou2 bu4yao4 luan4dong4. 头不要乱动.
 • We have to move you from here. Wo3 men dei3 gei1 ni3 huan4 ge di4fang. 我们得给你换个地方.
 • Lie still. Tang3zhe bie2dong4.躺着别动.
 • Do you feel dizzy? Tou2yun1 ma? 头晕吗?
 • Yes, I feel dizzy. Wo3 jue2de tou2yun1. 我觉得头晕.
 • Are you having trouble breathing? Hu1xi1 kun4nan ma? 呼吸困难吗?
 • No, I can breathe just fine. Bu4, wo3 hu1xi1 bu4 kun4nan. 不,我呼吸不困难.
 • This will help protect you. Zhei4ge ke3yi3 bao3hu4 ni3. 这个可以保护你.
 • What are you giving me? Ni3 gei3 wo3 de shi4 shen2me?你给我的是什么?
 • This medicine is for pain. Zhe4 shi3 zhi3teng2yao4.这是止疼药.

BACK TO MENUTASK 3 Check for Injuries

 • Are you injured? Ni3 shou4shang1 le ma? 你受伤了吗?
 • Yes, my leg hurts. Shi4, wo3 tui3 teng2. 是,我腿疼.
 • Does this hurt? Zhei4yang4 teng2 bu4 teng2? 这样疼不疼?
 • Point to it. Ba3 ta1 zhi3chu1lai2.把它指出来.
 • Can you move? Ni3 dong4deliao3 ma?你动得了吗?
 • Can you feel this? Zhei4yang4 you3 mei2you3 gan3jue2?这样有没有感觉?
 • We will try not to hurt you further. Wo3men jin3liang4 bu4 rang4 ni3 teng2. 我们尽量不让你疼.
 • Show me where it hurts. Gei3 wo3 kan4 na3li teng2.给我看哪里藤疼.
 • Does your neck hurt? Bo2zi teng2 bu4 teng2? 脖子疼不疼?
 • My neck feels fine. Bo2zi mei2shi4.脖子没事.
 • We have to restrain you for your own safety. Wei4le ni3 de an1quan2, wo3men dei3 ba3 ni3 bang3zhu4. 为了你的安全,我们得把你绑住.
 • Hold this dressing and apply pressure. Ya1zhu4 beng1dai4.压住绷带.
 • We need to splint your arm. Wo3men dei3 yong4 jia1ban3 lai2 gu4ding4 ni3 de ge1bo.我们得用夹板来固定你的胳膊.
 • What are you doing? Ni3 zai4 zuo4 shen2me? 你在做什么?
 • I am applying a bandage to stop the bleeding. Wo3 zai4 chan2 beng1dai4 zhi3xue4. 我在缠绷带止血.

BACK TO MENUTASK 4 Obtain Health History

 • Are you allergic to any medications? Ni3 dui4 shen2me yao4wu4 guo4min3 ma? 你对什么药物过敏吗?
 • I don’t have any allergies. Wo3 dui4 shen2me yao4 dou1 bu2 guo4min3. 我对什么药都不过敏.
 • Which medications are you allergic to? Ni3 dui4 nei3xie1 yao4 guo4min3? 你对哪些药过敏?
 • I’m allergic to penicillin. Wo3 dui4 qing1mei2su4 guo4min3. 我对青霉素过敏.
 • Do you smoke? Chou1 bu4 chou1 yan1? 抽不抽烟?
 • Do you have high blood pressure? You3 mei2you3 gao1xue4ya1? 有没有高血压?
 • Do you have diabetes? You3 mei2you3 tang2niao4bing4? 有没有糖尿病?
 • Do you drink alcohol? He1 bu4 he1 jiu3?喝不喝酒?
 • How much do you weigh? Ni3 ti3zhong4 duo1shao?你体重多少? [the pinyin lists zhong4 as the last character, but the voice over and the character are shao, as per grammar]
 • I weigh 72 kilograms. Wo3 qi1shi2 er4 gong1jin1.我72公斤.
 • Have you had any surgeries? You3 mei2you3 kai1guo dao1?有没有开过刀?
 • What medicines are you taking? Ni3 xian4zai4 chi1 xie1 shen2me yao4?你现在吃些什么药?
 • Is your wife pregnant? Ni3 tai4tai huai2yun4 le ma?你太太怀孕了吗?
 • My wife is 4 months pregnant. Wo3 tai4tai huai2yun4 si4 ge yue4 le.我太太怀孕四个月了.
 • Do you use any street drugs? Xi1 bu4 xi1 du2?吸不吸毒?

BACK TO MENUTASK 5 Obtain Consent

 • Let us help you. Wo3men lai2 bang1zhu4 ni3. 我们来帮助你.
 • I need to clean your wounds. Wo3 dei3 ba3 ni3 de shang1kou3 xi3gan1jing4. 我得把你的伤口洗干净.
 • We must examine you carefully. Wo3men dei3 zi3xi4 gei3 ni3 zuo4 jian3cha2.我们得仔细给你做检查.
 • Would you consent to an emergency blood transfusion? Ni3 tong2yi4 jin3ji2 shu1xue4 ma?你同意紧急输血吗?
 • A female soldier will be here soon. You3 yi1 ge nü3bing1 hen3 kuai4 jiu4 lai2.有一个女兵很快就来.
 • We have to remove your clothes. Wo3men dei3 tuo1 ni3 de yi1fu.我们得脱你的衣服.
 • I am going to lift you. Wo3 yao4 ba3 ni3 tai2qilai.我要把你抬起来.
 • Do you understand that you need surgery? Ni3 zhi1dao ni3 xu1yao4 kai1dao1 ma?你知道你需要开刀吗?
 • We want your permission to operate on you. Wo3men xu1yao4 ni3 de tong2yi4 cai2 neng2 kai1dao1. 我们需要你的同意才能开刀.
 • You have my permission. Wo3 tong2yi4.我同意.
 • Why do I need surgery? Wei4shen2me yao4 kai1dao1?为什么要开刀?
 • If we do not operate, you may die. Bu4 kai1dao1, ni3 ke3neng2 hui4 si3.不开刀,你可能会死.
 • If we do not operate, you may lose this. Bu4 kai1dao1, ni3 de zhei4ge ke3neng2 hui4 huai4si3.不开刀,你的这个可能会坏死.
 • Who will inform my family? Shui2 hui4 tong1zhi1 wo3 jia1ren2?谁会通知我家人?
 • We will try to contact someone from your family or work unit. Wo3men hui4 xiang3 ban4fa3 tong1zhi1 ni3 jia1ren2 huo4zhe3 dan1wei4.我们会想办法通知你家人或者单位.

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s