Second half, module 07: fact finding

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 7 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Obtain Size and Activity
TASK 2 Obtain Location
TASK 3 Obtain Unit
TASK 4 Obtain Time
TASK 5 Obtain Equipment


TASK 1 Obtain Size and Activity

 • September 2nd Jiu3 yue4 er4 hao4.九月二号
 • Wang Zhen Wang2 Zhen1.王珍
 • Did you see any suspicious activity in the area? Zai4 zhei4ge di4qu1 ni3 kan4dao4 guo4 ren4he2 ke3yi2 huo2dong4 ma?在这个地区,你看到过任何可疑活动吗?
 • Did you see anyone? Ni3 kan4dao4 shen2me ren2 le ma?你看到什么人了吗?
 • What did you see? Ni3 kan4dao4 le shen2me?你看到了什么?
 • Did anyone you saw have distinctive features? Ni3 jian4dao4 de ren2 you3 ming2xian3 te4zheng1 ma?你见到的人有明显特征吗?
 • Were there armed men near here? Zhe4r fu4jin4 you3 wu3zhuang1 ren2yuan2 ma?这儿附近有武装人员吗?
 • How many people were there? Na4li you3 duo1shao ren2?那里有多少人?
 • There were approximately 20 armed men. Da4gai4 you3 er4shi2 ge wu3zhuang1 ren2yuan2.大概有二十个武装人员。
 • What were they doing? Ta1men zai4 gan4 shen2me?他们在干什么?
 • They were placing IEDs. Ta1men zai4 fang4zhi4 jian3yi4 bao4zha4 zhuang1zhi4.他们在放置简易爆炸装置。
 • How many vehicles did you see? Ni3 kan4jian4 le duo1shao liang4 che1?你看见了多少辆车?
 • I saw two jeeps. Wo3 kan4dao4 liang3 liang4 ji2pu3che1. 我看到两辆吉普车。
 • What color were the vehicles? Che1 shi4 shen2me yan2se4 de? 车是什么颜色的?
 • Grey and green. Hui1 se4 he2 lü4 se4.灰色和绿色。
 • How fast the vehicles were moving? Che1 kai1 de you3 duo1 kuai4?车开得有多快?
 • Very fast. Fei1 chang2 kuai4.非常快。

BACK TO MENUTASK 2 Obtain Location

 • Where was it? Ta1 zai4 na3r? 它在哪儿?
 • What were the grid coordinates? Zuo4biao1 wan lu di4tu2 zai4 na3r? 坐标万路地图在哪儿[the version in characters listed in Headstart2 instead is: fang1ge2 zuo4biao1 shi4 duo1shao方格坐标是多少]?
 • Where did the fighters go? Na4xie1 shi4bing1 qu4 shen2me di4fang1 le?那些士兵去什么地方了?
 • Can you show me on a map? Ni3 neng2 zai3 di4tu2 shang4 zhi3 gei3 wo3 kan4 ma?你能在地图上指给我看吗?
 • Where did you see the insurgents? Ni3 shi4 zai4 na3r jian4dao4 na4xie1 fan3pan4 fen4zi3 de? 你是在哪儿见到那些反叛分子的?
 • I saw the insurgents in the mountains. Wo3 shi4 zai4 shan1 li3 jian4dao4 na4xie1 fan3pan4 fen4zi3 de.我是在山里见到那些反叛分子的。
 • Where are they hiding? Ta1men cang2 zai4 na3li?他们藏在哪里?
 • They are hiding in bunkers. Ta1men cang2 zai4 di4bao3li.他们藏在地堡里。
 • Where did you see unexploded ammunition? Ni3 shi4 zai4 na3r kan4dao4 de mei2you3 bao4zha4 de dan4yao4?你是在哪儿看到的没有爆炸的弹药?
 • I saw unexploded ammunition near a village. Wo3 shi4 zai4 yi1ge cun1zi3 fu4jin4 kan4dao4 mei2you3 bao4zha4 de dan4yao4 de.我是在一个村子附近看到没有爆炸的弹药的。
 • Where was the IED built? Na4xie1 jian3yi4 bao4zha4 zhuang1zhi4 shi4 zai4 na3r zao4 de?那些简易爆炸装置是在哪儿造的?
 • In which direction were the vehicles headed? Na4xie1 che1 shi4 wang3 nei3ge fang1xiang4 kai1 de?那些车是往哪个方向开的?
 • The vehicles were headed east. Na4xie1 che1 shi4 wang3 dong1 kai1 de.那些车是往东开的。
 • In which direction did the armed men go? Na4xie1 wu3zhuang1 ren2yuan2 wang4 nei3ge fang1xiang4 zou3 le?那些武装人员往哪个方向走了?
 • The armed men went west. Na4xie1 wu3zhuang1 ren2yuan2 wang3 xi1 zou3 le.那些武装人员往西走了。

BACK TO MENUTASK 3 Obtain Unit

 • Describe the enemy unit.Miao2shu4 yi1xia4 zhe4 zhi1 di2jun1 bu4dui4.描述一下这支敌军部队。
 • There were women and children with them. Di2jun1 bu4dui4 li you3 fu4nü3 he2 er2tong2.敌军部队里有妇女和儿童。
 • How big was the unit? Zhe4 zhi1 bu4dui4 you3 duo1shao ren2?这支部队有多少人?
 • The unit had approximately 50 people. Zhe4 zhi1 bu4dui4 da4yue1 you3 wu3shi2ge ren2.这支部队大约有50个人。
 • There were too many people for me to count. Ren2 tai4 duo1, wo3 shu3 bu4 guo4 lai2.人太多,我数不过来。
 • What were they wearing? Ta1men chuan1 zhe shen2me yi1fu?他们穿着什么衣服?
 • They were wearing military uniforms. Ta1men chuan1 zhe jun1fu2.他们穿着军服。
 • Were there any officers? Na4li you3 jun1guan1 ma?那里有军官吗?
 • Someone was in charge. You3 ren2 fu4ze2.有人负责。
 • Was anyone hurt? You3 ren2 shou4shang1 ma?有人受伤吗?
 • I did not see any wounded. Wo3 mei2 kan4dao4 you3 ren2 shou4shang1.我没看到有人受伤。
 • Did they have any captives? Ta1men you3 fu2lu3 ma?他们有俘虏吗?
 • I did not see any captives. Wo3 mei2 jian4dao4 fu2lu3.我没见到俘虏。
 • Were there civilians with them? Ta1men zhong1 you3 lao3bai3xing4 ma?他们中有老百姓吗?
 • I did not see any civilians. Wo3 mei2 kan4dao4 lao3bai3xing4.我没看到老百姓。

BACK TO MENUTASK 4 Obtain Time

 • When did it occur? Shi4qing shi4 shen2me shi2hou4 fa1sheng1 de? 事情是什么时候发生的?
 • A few minutes ago. Ji3 fen1zhong1 zhi1qian2.几分钟之前。
 • A few hours ago. Ji3ge xiao3shi2 yi3qian2.几个小时以前。
 • A week ago. Yi1ge xing1qi1 yi3qian2.一个星期以前。
 • A month ago. Yi1ge yue4 yi3qian2.一个月以前。
 • Exactly when did you see the fighters? Zhun3que4 de shuo1 ni3 shi4 zai4 shen2me shi2hou jian4dao4 na4xie1 shi4bing1 de?准确地说你是在什么时候见到那些士兵的?
 • It was last night around sunset. Shi4 zai4 zuo2wan3 da4yue1 tai4yang2 luo4shan1 de shi2hou.是在昨晚大约太阳落山的时候。
 • What date was it? Nei4tian1 shi4 ji3hao4? 那天是几号?
 • What time was it? Na4 shi4 shen2me shi2hou?那是什么时候?
 • What time of day did you see it? Ni3 shi4 nei4tian1 shen2me shi2hou kan4dao4 de?你是那天什么时候看到的?
 • It was early morning. Shi4 zai4 qing1chen2.是在清晨。
 • Is it still in progress? Hai2 zai4 xing2jin4 ma?还在行进吗?
 • It was still going on when I left. Wo3 li2kai1 shi2 hai2 zai4 zou3.我离开时还在走。[the pinyin contains additional characters]
 • When did you see unexploded ammunition? Ni3 shi4 shen2me shi2hou kan4dao4 wei4 bao4zha4 dan4yao4 de?你是什么时候看到未爆炸弹药的?
 • When will the military operation start?Jun1shi4 xing2dong4 jiang1 zai4 shen2me shi2jian1 kai1shi3? 军事行动将在什么时间开始?

BACK TO MENUTASK 5 Obtain Equipment

 • What type of equipment did they have? Ta1men you3 shen2meyang4 de zhuang1bei4? 他们有什么样的装备?
 • They had lots of explosives. Ta1men you3 hen3duo1 zha4yao4wu4.他们有很多炸药物。
 • They had RPGs with them. Ta1men you3 huo3jian4 dan4.他们有火箭弹。
 • What were the type and caliber of the weapons? Wu3qi4 de xing2hao4 he2 kou3jing4 shi4 shen2me? 武器的型号和口径是什么?
 • Was it direct-fire, like from a rifle or bazooka? Shi3 zhi2she4 ma1? Jiu4 xiang4 bu4qiang1 huo4 huo3jian4tong3 she4ji1 na4yang4? 是直射吗?就像步枪或火箭筒射击那样?
 • Was it an indirect-fire weapon like a mortar or cannon? Shi4 jian1jie1 she4ji1 ma1? Jiu4 xiang4 pai3ji1pao4 huo4 jia1nong2pao4 she4ji1 na4yang4? 是简接射击吗?就像迫击炮或加农炮射击那样?
 • They had machine guns. Ta1men you3 ji1qiang1.他们有机枪。
 • Was the weapon mounted on a tripod? Wu3qi4 shi4 jia4zai4 san1jiao3jia4 shang4 de ma?武器是架在三脚架上的吗?
 • What type of vehicles did they have? Ta1men you3 shen2me lei4xing2 de che1liang4?他们有什么类型的车辆?
 • I saw an armored vehicle. Wo3 kan4dao4 yi1liang4 zhuang1jia3che1.我看到一辆装甲车。
 • I saw several trucks. Wo3 kan4dao4 ji3liang4 ka3che1.我看到几辆卡车。
 • What type of gear did they have? Ta1men you3 shen2meyang4 de zhuang1bei4?他们有什么样的装备?
 • They had rucksacks. Ta1men you3 bei1bao1. 他们有背包。
 • Was this vehicle military or civilian? nei4liang4 che1 shi4 jun1che1 hai2 shi4 min2yong4che1? 那辆车是军车还是民用车?
 • It was a civilian vehicle. Zhe4 shi4 yi1liang4 min2yong4che1.这是一辆民用车。

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s