Second half, module 06: interviews

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 6 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 S.S.S.S.
TASK 2 Complete Capture Tag
TASK 3 Control Interview
TASK 4 J.U.M.P.S.
TASK 5 Obtain Family Information


TASK 1 S.S.S.S.

 • We will handle all EPW and CIs (civilian internees) according to the provisions of the Geneva Convention. Wo3men jiang1 an4zhao4 Ri4nei4wa3 gong1yue1 de gui1ding4 chu3li3 di2jun1 zhan4fu2 he2 fei1 jun1shi4 ju1liu2 ren2yuan2. 我们将按照日内瓦公约的规定处理敌军战俘和非军事拘留人员.
 • You are under arrest. Ni3 bei4 dai4bu3 le. 你被逮捕了.
 • We must inspect any possessions you have. Wo3men dei3 jian3cha2 ni3de ge4ren2 wu4pin3. 我们得检查你的个人物品.
 • This is all I have Zhe4 shi4 wo3de quan2bu4 suo3you3. 这是我的全部所有.
 • You can keep it. Ni3 ke3yi3 bao3liu2 ta1. 你可以保留它.
 • I’m going to confiscate this. Wo3 yao4 mo4shou1 zhei4ge. 我要没收这个.
 • What is your religion? Ni3de zong1jiao4 xin4yang3 shi4 shen2me? 你的宗教信仰是什么?
 • I don’t have a religion. Wo3 mei2you3 zong1jiao4 xin4yang3. 我没有宗教信仰.
 • Are you an officer or a soldier? Ni3 shi4 jun1guan1 hai2 shi4 shi4bing1?你是军官还是士兵?
 • I am a soldier. Wo3 shi4 shi4bing1. 我是士兵.
 • Are you a refugee? Ni3 shi4 nan4min2 ma? 你是难民吗?
 • Yes, I am a refugee. Shi4, wo3 shi4 nan4min2. 是,我是难民.
 • I need medical help. Wo3 xu1yao4 de2dao4 zhi4liao2. 我需要得到治疗.
 • First aid will be provided for all wounded. Suo3you3 shou4shang1 de ren2 dou1 hui4 de2dao4 ji2jiu4. 所有受伤的人都会得到急救.
 • Hands behind your back. Bei4 guo4 shou3 qu4. 背过手去.

BACK TO MENUTASK 2 Complete Capture Tag

 • We will process enemy prisoners of war. Wo3men yao4 chu3li3 di2jun1 zhan4fu2. 我们要处理敌军战俘.
 • Why am I being held? Wei4shen2me ju2liu2 wo3? 为什么拘留我?
 • You are a prisoner. Ni3 shi4 fu2lu3. 你是俘虏.
 • What is your full name? ni3de quan2ming2 shi4 shen2me? 你的全名是什么?
 • What is your date of birth? Ni3de sheng1ri4 shi4 shen2me shi2hou? 你的生日是什么时候?
 • Where are my possessions? Wo3de si1ren2 wu4pin3 zai4 na3r? 我的私人物品在哪儿?
 • We will safeguard your money and valuables. Wo3men hui4 kan1guan3 ni3de qian2 he2 gui4zhong4 wu4pin3. 我们会看管你的钱和贵重物品.
 • This is a capture tag. Zhe4 shi4 yi1ge4 fu2lu3 biao1zhi4. 这是一个俘虏标志.
 • I am going to put a capture tag on you. Wo3 yao4 gei3 ni3 dai4shang4 fu2lu3 biao1zhi4. 我要给你戴上俘虏标志.
 • Do not remove. Bu4yao4 ba3 ta1 na2kai1. 不要把它拿开.
 • This capture tag contains your identification information. Zhe4ge fu2lu3 biao1zhi4 shang4 you3 ni3de shen1fen4 xin4xi1. 这个俘虏标志上有你的身份信息.
 • Where is your capture tag? Ni3de fu2lu3 biao1zhi4 zai4 na3r? 你的俘虏标志在哪儿?
 • I lost my capture tag. Wo2de fu2lu3 biao1zhi4 diu1 le. 我的俘虏标志丢了.
 • Do not move. Bu4xu3 dong4. 不许动.
 • No signaling to each other. Bu4xu3 hu4xiang1 jiao1huan4 xin4hao4. 不许互相交换信号.

BACK TO MENUTASK 3 Control Interview

 • Someone will be here to question you soon. Guo4 yi1hui4r you3ren2 yao4 lai2 zhe4r shen3wen4 ni3. 过一会儿有人要来这儿审问你.
 • We are conducting this interrogation to gather military intelligence. Wo3men jin4xing2 zhei4ge shen3wen4 shi4 wei4le shou1ji2 jun1shi4 qing2bao4. 我们进行这个审问是为了收集军事情报.
 • We are looking for this man. Wo3men zai4 zhao3 zhei4ge ren2. 我们在找这个人.
 • I’ve never seen him. Wo3 cong2lai2 mei2you3 jian4 guo4 ta1. 我从来没有见过他.
 • We have to question you. Wo3men dei3 shen3wen4 ni3. 我们得审问你.
 • I refuse to speak. Wo3 ju4jue2 shuo1hua4. 我拒绝说话.
 • Answer the questions. Hui2da2 wen4ti2. 回答问题.
 • That’s all I know. Wo3 suo3 zhi1dao4 de jiu4 shi4 zhe4xie1. 我所知道的就是这些.
 • Tell me. Gao4su4 wo3. 告诉我.
 • I can’t tell. Wo3 bu4 neng2 shuo1. 我不能说.
 • Is there anything else you’d like to tell us? Ni3 hai2 you3 shen2me yao4 gao4su4 wo3men de ma? 你还有什么要告诉我们的吗?
 • I am thirsty. Wo3 ke3 le. 我渴了.
 • Have some water. He1 dian3r shui3. 喝点儿水.
 • Sit down. Zuo4xia. 坐下.
 • Get up. Qi3lai2. 起来.
 • Sign this. Zai4 zhe4r qian1zi4. 在这儿签字.

BACK TO MENUTASK 4 J.U.M.P.S.

 • What is your occupation? Ni3de zhi2ye4 shi4 shen2me? 你的职业是什么?
 • Farmer. Nong2min2. 农民.
 • What is the name of the company you work for? Ni3 gong1zuo4 de gong1si1 ming2cheng1 shi4 shen2me? 你工作的公司名称是什么?
 • What is the name of your superior? Ni3 shang4ji2 de ming2zi4 shi4 shen2me? 你上级的名字是什么?
 • What is your rank? Ni3de jun1jie1 shi4 shen2me? 你的军阶是什么?
 • I am a sergeant. Wo3 shi4 zhong1shi4. 我是中士.
 • What is the mission of your unit? Ni3men dan1wei4 de ren4wu4 shi4 shen2me? 你们单位的任务是什么?
 • Surveillance. Jin4xing2 jian1shi4. 进行监视.
 • Where were you going? Ni3 yao4 qu4 na3r? 你要去哪儿?
 • To meet up with my unit. Gan3shang4 wo3de dan1wei4. 赶上我的单位.
 • Whose documents are these? Zhei4xie1 shi4 shei2de wen2jian4? 这些是谁的文件?
 • They are not mine. Bu4 shi4 wo3de. 不是我的.
 • What route did you take to come here? Ni3 shi4 zou3 nei3tiao2 lu4 lai2 zhe4li de? 你是走哪条路来这里的?
 • Do you have any information for us? Ni3 you3 qing2bao4 ti2gong1 gei3 wo3men ma? 你有情报提供给我们吗?
 • Whom do you personally know that actively opposes the U.S.? ju4 ni3 ge4ren2 liao2jie3, shui2 ji1lie4 fan3mei3? 据你个人了解,谁激烈反美?

BACK TO MENUTASK 5 Obtain Family Information

 • What is your first name? Ni3 jiao4 shen2me ming2zi? 你叫什么名字?
 • What is your family name? Ni3 xing4 shen2me? 你姓什么?
 • When is your birthday? Ni3de sheng1ri4 shi4 shen2me shi2hou? 你的生日是什么时候?
 • What is your place of birth? Ni3 de chu1sheng1di4 shi4 na3r? 你的出生地是哪儿?
 • Where are you from? Ni3 shi4 na3r de ren2? 你是哪儿的人?
 • Nanjing. Nan2jing1. 南京。
 • Where do you live? Ni3 zhu4 zai4 na3r? 你住在哪儿?
 • What is your nationality? Ni3 de guo2ji2 shi4 shen2me? 你的国籍是什么?
 • What is your ethnicity? Ni3 shi4 shen2me zu2? 你是什么族?
 • I am Han Chinese. Wo3 shi4 han4zu2. 我是汉族。
 • Are you married? Ni3 jie2hun1 le ma? 你结婚了吗?
 • I am single. Wo3 shi4 dan1shen1. 我是单身。
 • Do you have children? Ni3 you3 hai2zi ma? 你有孩子吗?
 • I don’t have children. Wo3 mei2you3 hai2zi. 我没有孩子。
 • What is your home address? Ni3 de jia1ting2 zhu4zhi3 shi4 shen2me? 你的家庭住址是什么?
 • How long have you lived there? Ni3 zai4 na4r zhu4 le duo1jiu3 le? 你在那儿住了多久了?
 • Do you have any siblings? Ni3 you3 xiong1di4 jie3mei4 ma? 你有兄弟姐妹吗?

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s