Second half, module 05: checkpoint & search

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 5 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Explanation and Clarification
TASK 2 Checkpoint Commands
TASK 3 House Search
TASK 4 Vehicle Search
TASK 5 Search Persons


TASK 1 Explanation and Clarification

 • Who are you soldiers? 你们是什么军人? Ni3men shi4 shen2me jun1ren2?
 • We are American military. 我们是美国军人. Wo3men shi4 mei3guo2 jun1ren2.
 • Hello, I am a United States soldier. 你好,我是美国兵. Ni3 hao3, wo3 shi4 mei3guo2 bing1.
 • Hello, we are United States soldiers and we want to conduct a search of your vehicle and person. 你好,我们是美国军人.我们要搜查你和你的车. Ni3 hao3, wo3men shi4 mei3guo2 jun1ren2. Wo3men yao4 sou1cha2 ni3 he2 ni3de che1.
 • We are here to help the Chinese people. 我们到这儿来是为了帮助中国人民. Wo3men dao4 zhe4er lai2 shi4 wei4le bang1zhu4 zhong1guo2 ren2min2.
 • We are not here to harm anyone. 我们到这儿来不伤害任何人. Wo3men dao4 zhe4r lai2 bu4 shang1hai4 ren4he2 ren2.
 • May I pass? 我可以通过吗? Wo3 ke3yi3 tong1guo4 ma?
 • No, we don’t allow anyone to pass without a proper ID. 不行,没有适当的身份证,我们不允许任何人通过. Bu4xing2, mei2 you3 shi4dang4 de shen1fen4zheng4, wo3men bu4yun2xu3 ren4he2 ren2 tong1guo4.
 • Why is traffic being stopped here? 为什么这里交通停止了? Wei4shen2me zhe4li3 jiao4tong1 ting2zhi3 le?
 • This is a checkpoint. 这是一个安全检查站. Zhe4 shi4 yi1ge an1quan2 jian3cha2 zhan4.
 • Our team will keep records of passing vehicles and units. 我们队要记录通过的车辆和单位. Wo3men dui4 yao4 ji4lu4 tong1guo4 de che1liang4 he2 dan1wei4.
 • There has been an increase in insurgency activity in the area. 这各地区的反叛活动有所增加. Zhei4ge di4qu1 de fan3pan4 huo2dong4 you3 suo3 zeng1jia1.
 • We must conduct safety inspections on all vehicles. 我们必须对所有车辆进行安全检查. Wo3men bi4xu1 dui4 suo3you3 che1liang4 jin4xing2 an1quan2 jian3cha2.
 • The goal of our checkpoint is to increase your security. 我们这个检查站的目的是为了加强你们的安全. Wo3men zhei4ge jian3cha2 zhan4 de mu4di4 shi4 wei4le jia1qiang2 ni3men de an1quan2.
 • We do not allow unauthorized personnel to observe traffic movement. 我们不允许任何未经批准的人观察交通行进的情况. Wo3men bu4yun2xu3 ren4he2 wei4 jing1 pi1zhun3 de ren2 guan1cha2 jiao1tong1 xing2jin4 de qing2kuang4.

BACK TO MENUTASK 2 Checkpoint Commands

 • Pull over. 把车开到路边.Ba3 che1 kai1dao4 lu4 bian1.
 • Slow down. 放慢速度.Fang4man4 su4du4.
 • Stop the vehicle. 让那辆车停下来.Rang4 nei4liang4 che1 ting2 xia4lai2.
 • Move your vehicle over here. 把你的车开到这儿来.Ba3 ni3de che1 kai1dao4 zhe4r lai2.
 • Please step out of the vehicle. 请下车.Qing3 xia4 che1.
 • Stay away from the vehicle. 离开那辆车.Li2kai1 nei4liang4 che1.
 • Stay over there. 呆在那儿.Dai1 zai4 na4r.
 • Stay here. 呆在这儿.Dai1 zai4 zhe4r.
 • Come with me. 跟我来.Gen1 wo3 lai2.
 • You are next. 你是下一个.Ni3 shi4 xia4 yi1ge.
 • Move slowly. 慢走.Man4 zou3.
 • Move quickly. 快走.Kuai4 zou3.
 • Form a line. 排成一队.Pai2cheng2 yi1dui4.
 • One at a time. 一次一个.Yi1ci4 yi1ge.
 • Raise your hands. 举起手来.Ju3qi3 shou3 lai2.

BACK TO MENUTASK 3 House Search

 • Please prepare your home for inspection. 请准备一下你的房间,我们要进行检查。Qing3 zhun3bei4 yi1xia4 ni3de fang2jian1, wo3men yao4 jin4xing2 jian3cha2.
 • Don’t be frightened. 不要害怕。Bu4yao4 hai4pa4.
 • Go outside your home. 到你的住宅外面去。Dao4 ni3de zhu4zhai2 wai4mian4 qu4.
 • Go inside your home.到你的住宅里面去。 Dao4 ni3de zhu4zhai2 li3mian4 qu4.
 • Do you have anything on the roof? 房顶上有东西吗?Fang2ding3 shang4 you3 dong1xi ma?
 • Do you have weapons in the house? 房子里有武器吗?Fang2zi li3 you3 wu3qi4 ma?
 • What is in that room? 那是什么房间?Na4 shi4 shen2me fang2jian1?
 • That’s my kitchen. 那是我的厨房。Na4 shi4 wo3de chu2fang2.
 • Open the door! 开门!Kai1 men2!
 • Where is your family? 你的家里人在哪儿?Ni3de jia1li3ren2 zai4 na3r?
 • My family’s not here. 我的家人不在这儿。Wo3de jia1ren2 bu4 zai4 zhe4r.
 • The soldiers will not seize weapons used for home security if the homeowner identifies them to us before we find them. 如果房主事先告诉我们家里有家庭防卫武器,士兵搜查发现后不会没收它们。Ru2guo3 fang2zhu3 shi4xian1 gao4su4 wo3men jia1li3 you3 jia1ting2 fang2wei4 wu3qi4, shi4bing1 sou1cha2 fa1xian4 hou4 bu4hui4 mo4shou1 ta1men.
 • If the soldiers find unauthorized weapons in the house or yard, the homeowner will be apprehended. 如果在屋里或院子里发现有未经许可而私自拥有的武器,房主将被逮捕。 Ru2guo3 zai4 wu1 li3 huo4 yuan4zi li3 fa1xian4 you3 wei4 jing1 xu3ke3 er2 si1zi4 yong1you3 de wu3qi4, fang2zhu3 jiang1 bei4 dai4bu3.
 • The inspection is complete. 检查完毕。Jian3cha2 wan2bi4.
 • Thank you for your cooperation. 感谢你的合作。Gan3xie4 ni3de he2zuo4.

BACK TO MENUTASK 4 Vehicle Search

 • We are going to search your vehicle. 我们要搜查你的车。 Wo3men yao4 sou1cha2 ni3de che1.
 • Where is your driver’s license? 你的驾驶执照在哪儿? Ni3de jia4shi3 zhi2zhao4 zai4 na3r?
 • Who is the owner of this vehicle? 谁是这辆车的主人?Shui2 shi4 zhei4liang4 che1 de zhu3ren2?
 • I am the owner. 我是车主。Wo3 shi4 che1zhu3.
 • What is your destination? 你的目的地是哪儿?Ni3de mu4di4di4 shi4 na3r?
 • I’m on my way to Tianjin. 我去天津。Wo3 qu4 Tian1jin1.
 • What is your cargo? 你带的是什么货物?Ni3 dai4 de shi4 shen2me huo4wu4?
 • Show me your papers for the cargo. 让我看看你的货物证明。Rang4 wo3 kan4kan ni3de huo4wu4 zheng4ming2.
 • We need to inspect the cargo. 我们需要检查货物。Wo3men xu1yao4 jian3cha2 huo4wu4.
 • Open the trunk. 打开汽车后备箱。Da3kai1 qi4che1 hou4bei4xiang1.
 • Open the hood. 打开汽车前车盖。Da3kai1 qi4che1 qian2 che1gai4.
 • Open your glove box. 打开你的手套想。Da3kai1 ni3de shou3tao4 xiang1.
 • Get out of the car! 下车!Xia4 che1!
 • Are there any weapons in the car? 车里有武器吗?Che1 li3 you3 wu3qi4 ma?
 • You may get back in your car now. 你现在可以回到你的车里了。Ni3 xian4zai4 ke3yi3 hui2dao4 ni3de che1 li3 le.

BACK TO MENUTASK 5 Search Persons

 • An American soldier will come and search you. 有个美国士兵要来搜查你。You3 ge mei3guo2 shi4bing1 yao4 lai2 sou1cha2 ni3.
 • We must search you. 我们得搜查你。Wo3men dei3 sou1cha2 ni3.
 • Women and children in this room. 这个屋子里有女人和孩子。Zhei4ge wu1zi li3 you3 nü3ren2 he2 hai2zi.
 • Please move to the personal search area. 请到搜身处。Qing3 dao4 sou1shen1 chu4.
 • Do you have any identification papers? 你有身份证吗?Ni3 you3 shen1fen4zheng4 ma?
 • I don’t have any ID with me. 我身上没带任何证件。Wo3 shen1shang4 mei2 dai4 ren4he2 zheng4jian4.
 • Do you have any weapons? 你有武器吗?Ni3 you3 wu3qi4 ma?
 • Do you have a passport? 你有护照吗?Ni3 you3 hu4zhao4 ma?
 • Are these people related to you? 这些人跟你有关系吗?Zhei4xie1 ren2 gen1 ni3 you3 guan1xi4 ma?
 • These people are my family. 这些人是我的家人。Zhei4xie1 ren2 shi4 wo3de jia1ren2.
 • Where are you going? 你去哪儿?Ni3 qu4 na3r?
 • To work. 去工作。Qu4 gong1zuo4.
 • What is in that bag? 那个包里有什么?Nei4ge bao1 li3 you3 shen2me?
 • My personal things. 是我的个人物品。Shi4 wo3de ge4ren2 wu4pin3.
 • Thank you. You are free to go now. 谢谢。你现在可以走了。Xie4xie. Ni3 xian4zai4 ke3yi3 zou3 le.

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s