Second half, module 04: moving around

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 4 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Identify Road Names
TASK 2 Inquire About Distances
TASK 3 Route Reconnaissance
TASK 4 Air Transport
TASK 5 Fuel and Maintenance


TASK 1 Identify Road Names

 • What is the name of this road? 这条路叫什么路?Zhei4tiao2 lu4 jiao4 shen2me lu4?
 • This road is called Xue Yuan Lu. 这条路叫学院路。Zhe4tiao2 lu4 jiao4 Xue2yuan4lu4.
 • Do you know the area? 你熟悉这个地区吗?Ni3 shu2xi4 zhei4ge di4qu1 ma?
 • I’m not from here. 我不是这儿的人。Wo3 bu4 shi4 zhe4r de ren2.
 • Where does this road lead to? 这条路通到哪里?Zhei4tiao2 lu4 tong1dao4 na3li?
 • To the Summer Palace. 通道颐和园。Tong1dao4 Yi2he2yuan2.
 • Is this road safe? 这条路安全不安全?Zhei4tiao2 lu4 an1quan2 bu4 an1quan2?
 • No, this road is dangerous. 不安全,这条路很危险。Bu4 an1quan2, zhei4tiao2 lu4 hen3 wei1xian3.
 • This road is uneven. 这条路不平坦。Zhei4tiao2 lu4 bu4 ping2tan3.
 • What is the weight limit of this road? 这条路的载重限量是多少?Zhei4tiao2 lu4 de zai4zhong1 xian4liang4 shi4 duo1shao?
 • That is an unpaved road. 这是一条没有铺过的路。Zhe4 shi4 yi1tiao2 mei2you3 pu1 guo4 de lu1.
 • This is a paved road. 这是一条谱过的路。Zhe4 shi4 yi1tiao2 pu1guo4 de lu4.
 • That-s the highway. 那是公路。Na4 shi4 gong1lu4.
 • It’s a mountain trail. 那是一条山间小路。Na4 shi4 yi1tiao2 shan1jian1 xiao1lu4.
 • Do you have a map of the area? 你有这个地区的地图吗?Ni3 you3 zhei4ge di4qu1 de di4tu2 ma?

BACK TO MENUTASK 2 Inquire About Distances

 • How far is it? 路有多远?Lu4 you3 duo1yuan3?
 • How far away is this town? 这个城有多远?Zhei4ge cheng2 you3 duo1yuan3?
 • It is 100 meters away. 离这儿一百米。Li2 zhe4r yi1bai3 mi3.
 • It is 10 kilometers away. 距离十公里。Ju4li2 shi2 gong1li3.
 • It’s not very far. 不太远。Bu4 tai4 yuan3.
 • How far away is Tian Jin? 天津有多远?Tian1jin1 you3 duo1yuan3?
 • Tian Jin is approximately 137 kilometers away. 天津大约有137 公里。Tian1jin1 da4yue1 you3 yi1bai3 san1shi2 qi1 gong1li3.
 • How much further? 还有多远?Hai2 you3 duo1 yuan3?
 • Only 10 kilometers more. 只还有十公里。Zhi1 hai2 you3 shi2 gong1li3.
 • What’s the distance? 距离是多少?Ju4li2 shi4 duo1shao?
 • Is Beijing near Shanghai? 北京离上海近吗?Bei3jing1 li2 Shang4hai3 jin4 ma?
 • Shanghai is approximately 1278 km from Beijing. 上海离北京大约有1278 公里。Shang4hai3 li2 Bei3jing1 da4yue1 you3 yi1qian1 er4bai3 qi1shi2 ba1 gong1li3.
 • How long does it take to get there? 到那里需要走多久?Dao4 na4li2 xu1yao4 zou3 duo1jiu3?
 • It’s a 10-hour drive.开车有10个钟头。Kai1che1 yao4 shi2ge zhong1tou2.
 • We are almost there. 我们就要到了。Wo3men jiu4yao4 dao4 le.

BACK TO MENUTASK 3 Route Reconnaissance

 • Is there another road we can take? 有没有另外一条路可以走?You3 mei2you3 ling4wai4 yi1tiao2 lu4 ke3yi3 zou3?
 • Yes, there is an alternative route. 有,还有另外一条路。You3, hai2you3 ling4wai4 yi1tiao2 lu4.
 • Are there enemy units in this area? 这个地区有敌人不对吗?Zhei4ge di4qu1 you3 di2ren2 bu4dui4 ma?
 • Are there rivers near this route? 这条路附近有河吗?Zhei4tiao2 lu4 fu4jin4 you3 he2 ma?
 • Are there major highways on the route? 在这条路线上有没有主要公路?Zai4 zhei4tiao2 lu4xian4 shang4 you3 mei2you3 zhu3yao4 gong1lu4?
 • Are there any minefields near this route? 这条路线附近有没有雷区?Zhei4tiao2 lu4xian4 fu4jin4 you3 mei2you3 lei2qu1?
 • There are no known minefields nearby. 没听说附近有雷区。Mei2 ting1shuo1 fu4jin4 you3 lei2qu1.
 • How high in the tunnel? 隧道有多高?Sui4dao4 you3 duo1gao1?
 • The tunnel is 5 meters high. 隧道高5米。Sui4dao4 gao1 wu3 mi3.
 • Can you cross the river at this location? 你能从这里过河吗?Ni3 neng2 cong2 zhe4li guo4 he2 ma?
 • How deep is the waterway? 航道有多深?Hang2dao4 you3 duo1 shen1?
 • The depth is 3.5 meters. 深3.5 米。Shen1 san1 dian3 wu3 mi3.
 • What is the weight limit of the bridge? 这座桥的载重量是多少?Zhei4zuo4 qiao2 de zai4zhong4liang4 shi4 duo1shao?
 • Ten tons. 十吨。Shi2 dun1.
 • Is there a checkpoint on this road? 这条路上有检查站吗?Zhei4tiao2 lu4 shang4 you3 jian3cha2zhan4 ma?

BACK TO MENUTASK 4 Air Transport

 • Prepare for take-off. 准备起飞。Zhun3bei4 qi3fei1.
 • When do we take off? 我们什么时候起飞?Wo3men shen2me shi2hou qi3fei1?
 • As soon as we have been cleared for take-off. 起飞准备完毕以后马上就起飞。Qi3fei1 zhun3bei4 wan2bi4 yi3hou4 ma3shang4 jiu4 qi3fei1.
 • Are we landing soon? 我们马上要着陆吗?Wo3men ma3shang4 yao4 zhuo2lu4 ma?
 • In 10 minutes we’ll begin our descent. 我们要在十分钟之内开始降落。Wo3men yao4 zai4 shi2 fen1zhong1 zhi1nei4 kai1shi3 jiang4luo4.
 • Prepare for landing. 准备着陆。Zhun3bei4 zhuo2lu4.
 • Can I have a cigarette? 我可以抽支烟吗?Wo3 ke3yi3 chou1 zhi1 yan1 ma?
 • There is no smoking aboard the aircraft. 飞机上没有吸烟舱。Fei1jin1 shang4 mei2you3 xi1yan1 cang1.
 • Are there any explosives in your luggage? 你的行李里有爆炸物品吗?Ni3de xing2li li3 you3 bao4zha4 wu4pin3 ma?
 • Fasten your seatbelt. 系紧安全带。Ji4jin3 an1quan2dai4.
 • This is the emergency exit. 这是紧急出口。Zhe4 shi4 jin3ji2 chu1kou3.
 • This is an airsickness bag. 这是呕吐袋。Zhe4 shi4 ou3tu4dai4.
 • How do we reach the area? 我们怎样到达那个地区?Wo3men zen3yang4 dao4da2 nei4ge di4qu1?
 • It’s accessible only be helicopter. 只能坐直升机去。Zhi3 neng2 zuo4 zhi2sheng1ji1 qu4.
 • Unload your weapons before boarding. 登机前卸下你们的武器。Deng1ji1 qian2 xie4xia4 ni3men de wu3qi4.

BACK TO MENUTASK 5 Fuel and Maintenance

 • Is there a site to refuel? 这里有加油地点吗?Zhe4li3 you3 jia1you2 di4dian3 ma?
 • The nearest refueling site is 20 km away. 最近的加油地点离这儿20 公里。Zui4 jin4 de jia1you2 di4dian3 li2 zhe4r er4shi2 gong1li3.
 • Is fuel available? 有燃料吗?You3 ran2liao4 ma?
 • What type of fuel is available? 有什么类型的燃料?You3 shen2me lei4xing2 de ran2liao4?
 • Diesel only. 只有柴油。Zhi3 you3 chai2you2.
 • What is the tank’s fuel capacity? 这个坦克的油箱容量是多少?Zhei4ge tan3ke4 de you2xiang1 rong2liang4 shi4 duo1shao?
 • It holds 1800 liters. 它能装1800 升。Ta1 neng2 zhuang1 yi1qian1 ba1bai3 sheng1.
 • Why have we stalled? 为什么停车了?Wei4shen2me ting2che1 le?
 • The battery is dead. 电池没电了。Dian4chi2 mei2 dian4 le.
 • We need to refuel. 我们需要加燃料。Wo3men xu1yao4 jia1 ran2liao4.
 • What caused the power failure? 为什么停电了? Wei4shen2me ting2dian4 le?
 • The power generator is out of order. 发电机坏了。Fa1dian4ji1 huai4 le.
 • It’s propane fueled. 它烧丙烷。Ta1 shao1 bing3wan2.
 • We have a malfunction. 我们出了故障。Wo3men chu1 le gu4zhang4.
 • We need maintenance support. 我们需要设备维修支援。Wo3men xu1yao4 she4bei4 wei2xiu1 zhi1yuan2.

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s