Second half, module 03: traffic, directions, social groups

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 3 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Landmarks
TASK 2 Ask for and Give Directions
TASK 3 Identify Sects and Organizations
TASK 4 Identify Traffic Signs
TASK 5 Control Traffic


TASK 1 Landmarks

 • Where is the bank? 银行在哪儿?Yin2hang2 zai4 na3r?
 • The bank is next to the bus station. 银行在那个汽车站旁边。Yin2hang2 zai4 nei4ge qi4che1zhan4 pang2bian1.
 • Can you take me to the hospital? 你能送我去医院吗?Ni3 neng2 song4 wo3 qu4 yi1yuan4 ma?
 • I’ll call for an ambulance. 我要叫急救车。Wo3 yao4 jiao4 ji2jiu4che1.
 • What temple is this? 这是什么寺庙?Zhe4 shi4 shen2me si4miao4?
 • This is Yonghe Gong. 这是雍和宫。Zhe4 shi4 Yong1he2gong1.
 • What’s the nearest hotel? 什么饭店离这儿最近?Shen2mefan4dian4 li2 zhe4r zui4 jin4?
 • The Beijing Hotel. 北京饭店。Bei3jing1 fan4dian4.
 • What street is this? 这是什么街?Zhe4 shi4 shen2me jie1?
 • Chang-An Ave. 长安街。Chang2an1jie1.
 • What is that building? 那个楼是什么楼?Nei4ge lou2 shi4 shen2me lou2?
 • That’s the police station. 那是警察局。Na4 shi4 jing3cha2ju2.
 • What is the name of that market? 那个市场叫什么?Na4ge shi4chang3 jiao4 shen2me?
 • Xiu Shui Jie Market. 秀水街商场。Xiu4shui3jie1 Shang1chang3.
 • This is a reputable store. 这个商店名声很好。Zhe4geshang1dian4 ming2sheng1 hen3 hao3

BACK TO MENUTASK 2 Ask for and Give Directions

 • Where is your unit? 你的单位在哪儿?Ni3de dan1wei4 zai4 na3r?
 • My unit is straight ahead. 我的单位就在前面。Wo3de dan1wei4 jiu4 zai4 qian2mian4.
 • How do I get to the hospital? 去医院怎么走?Qu4 yi1yuan4 zen3me zou3?
 • The hospital is on the left. 医院在左边。Yi1yuan4 zai4 zuo3bian.
 • What’s the address? 地址是什么?Di4zhi3 shi4 shen2me?
 • It’s the Dong Zhi Men Wai Ave. 这是东直门外大街。Zhe4 shi4 Dong1zhi2men2wai4 Da4jie1.
 • How long will it take to get there? 到那儿需要多长时间?Dao4 na4r xu1yao4 duo2chang2 shi2jian1?
 • About 20 minutes. 大概20分钟。Da4gai4 er4shi2 fen1zhong1.
 • Which way do I go? 我走哪条路?Wo3 zou3 nei3tiao2 lu4?
 • Continue straight. 继续往前走。Ji4xu4 wang3 qian2 zou3.
 • Go right at the next intersection. 在下一个路口右转。Zai4 xia4yi1ge lu4kou3 you4 zhuan3.
 • Go left at the traffic signal. 在交通灯处左转。Zai4 jiao1tong1deng1 chu4 zuo3 zhuan3.
 • Next to the police station. 在警察局旁边。Zai4 jing3cha2ju2 pang2bian1.
 • Show me.指给我看。Zhi3 gei3 wo3 kan4.
 • Follow me. 跟我走。Gen1 wo3 zou3.

BACK TO MENUTASK 3 Identify Sects and Organizations

 • What organization do they belong to? 他们是属于哪个组织的?Ta1men shi4 shu3yu2 nei3ge zu3zhi de?
 • Dong Tu (East Turkistan) 东突。Dong1tu1
 • Fa Lun Gong 法轮功。Fa3lun2gong1
 • What religion are you? 你信什么教?Ni3 xin4 shen2me jiao4?
 • I am Christian. 我是基督徒。Wo3 shi4 Ji1du1tu2.
 • He is Muslim. 他是穆斯林。Ta1 shi4 Mu4si1lin2.
 • They are Buddhist. 他们是佛教徒。Ta1men shi4 Fo2jiao4tu2.
 • They are La Ma. 他们是喇嘛教徒。Ta1men shi4 La3ma jiao4tu2.
 • They are Daoist. 他们是道教徒。。Ta1men shi4 Dao4jiao4tu2.
 • Are you a Party member? 你是党员吗?Ni3 shi4 dang3yuan2 ma?
 • How long have you been a Party member? 你入党多久了?Ni3 ru4dang3 duo1jiu3 le?
 • Do you work for the government? 你是给政府工作的吗?Ni3 shi4 gei3 zheng4fu3 gong1zuo4 de ma?
 • Where do you work? 你在哪儿工作?Ni3 zai4 na3r gong1zuo4?
 • Where is your work unit? 你的工作单位在哪儿?Ni3 de gong1zuo4 dan1wei4 zai4 na3r?
 • I’ve been a Party member since 1982. 我是1982年入党的。Wo3 shi4 yi1 jiu3 ba1 er4 nian2 ru4dang3 de.

BACK TO MENUTASK 4 Identify Traffic Signs

 • What does this traffic sign mean? 这个交通牌是什么意思?Zhei4ge jiao1tong1pai2 shi4 shen2me yi4si?
 • It’s a street sign. 这是路牌。Zhe4 shi4 lu4pai2.
 • What is the speed limit? 限速是多少?Xian4su4 shi4 duo1shao?
 • It’s 60 kilometers per hour. 每小时60公里。Mei3 xiao3shi2 liu4 shi2 gong1li3.
 • Can I make a U-turn here? 我可以在这里掉头吗?Wo3 ke3yi3 zai4 zhe4li3 diao4tou2 ma?
 • No, it’s one way. 不行,这是单行线。Bu4xing2, zhe4 shi4 dan1xing2xian4.
 • Why are we turning around? 我们为什么往回转?Wo3men wei4shen2me wang3 hui2 zhuan3?
 • This is the wrong way. 走错道了。Zou3 cuo4 dao4 le.
 • Obey the speed limit. 遵守限速规则。Zun1shou3 xian4su4 gui1ze2.
 • Obey traffic signs. 遵守交通牌上的标示。Zun1shou3 jiao1tong1pai2 shang4 de biao1shi4.
 • Yield to oncoming traffic. 给迎面来的车让行。Gei3 ying2mian4 lai2 de che1 rang4xing2.
 • Road closed. 道路关闭。Dao4lu4 guan1bi4.
 • Pay attention! 注意!Zhu4yi4!
 • Enter. 进入。Jin4ru4.
 • Danger! 危险!Wei1xian3.

BACK TO MENUTASK 5 Control Traffic

 • We will set up traffic control points in the area. 我们要在这个地区建立交通管制点。Wo3men yao4 zai4 zhei4ge di4qu1 jian4li4 jiao1tong1 guan3zhi4 dian3.
 • The traffic control personnel will reroute traffic as needed. 交通管制人员会根据需要更改交通路线。Jiao1tong1 guan3zhi4 ren2yuan2 hui4 gen1ju4 xu1yao4 geng1gai3 jiao1tong1 lu4xian4.
 • Move the vehicle to the side of the road. 把车停到路边。Ba3 che1 ting2dao4 lu4bian1.
 • Please let the military vehicle pass. 请让军车通过。Qing3 rang4 jun1che1 tong1guo4.
 • Proceed after the military vehicle has passed. 让军车先行。Rang4 jun1che1 xian1xing2.
 • Move in one direction only. 只朝一个方向走。Zhi3 chao2 yi1ge fang1xiang4 zou3.
 • Please give way. 请让路。Qing3 rang4lu4.
 • Clear the road. 保持道路通畅。Bao3chi2 dao4lu4 tong1chang4.
 • Turn your vehicle around. 调转车头。Diao4zhuan3 che1tou2.
 • Are there other traffic control points? 还有别的交通管制点吗?Hai2 you3 bie2de jiao1tong1 guan3zhi4 dian3 ma?
 • Traffic control point locations will be decided by the MPs. 交通管制点将由军警决定。Jiao1tong1 guan3zhi4 dian3 jiang1 you2 jun1jing3 jue2ding.
 • Where is the detour? 绕行路线在哪儿?Rao4xing2 lu4xian4 zai4 na3r?
 • Follow the vehicle in front of you. 跟着你前面的车走。Gen1zhe4 ni3 qian2mian4 de che1 zou3.
 • Why is this road closed?这条路为什么关闭了? Zhe4tiao2 lu4 wei4shen2me guan1bi4 le?
 • An IED was found. 发现了一个简易爆炸装置。Fa1xian4 le yi1ge jian3yi4 bao4zha4 zhuang1zhi4.

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s