Second half, module 02: the basics – “business” side, shopping, meeting

This is a list of the introductory phrases of each task within the module 2 of HeadStart2 Mandarin, a language course available for free courtesy of the USA Government (I am in no way, shape, or form affiliated with it- just a learner sharing material with fellow learners).

Please read the introduction to understand how to use it 🙂


MENU

TASK 1 Basic Commands
TASK 2 Basic Questions
TASK 3 General Military Terms
TASK 4 Making a Purchase
TASK 5 Time Expressions


TASK 1 Basic Commands

 • Follow our orders! 服从我们的命令! Fu2cong2 wo3men de ming4ling4!
 • Stop! 站住!zhan4zhu4!
 • Stop or I’ll shoot! 站住,要不我就开枪了!Zhan4zhu4, yao4bu4 wo3 jiu4 kai1qiang1 le!
 • Don’t shoot! 别开枪!Bie2 kai1qiang1!
 • Put your weapon down! 放下武器!Fang4xia4 wu3qi4!
 • Drop your weapon! 放下武器!Fang4xia4 wu3qi4!
 • Hands up! 举起手来!Ju3qi3 shou3 lai2!
 • Surrender! 投降!tou2xiang2!
 • Come here! 过来!Guo4lai2!
 • Go! 走!zou3!
 • Move to the right! 到右边去!Dao4 you4bian qu4!
 • Move to the left! 到左边去!Dao4 zuo3bian qu4!
 • Lie down! 躺下!Tang3xia4!
 • Get up! 起来!Qi3lai2!
 • Don’t move! 别动!Bie2dong4!

BACK TO MENUTASK 2 Basic Questions

 • Where? 在哪儿?Zai4 na3r?
 • There. 那儿。Na4r.
 • When? 什么时候?Shen2me shi2hou?
 • Tonight. 今天晚上。Jin1tian1 wan3shang.
 • Who? 谁? Shui2?
 • Who is in charge? 谁负责?Shui2 fu4ze2?
 • He is in charge.他负责。Ta1 fu4ze2.
 • Who are you? 你是谁?Ni3 shi4 shui2?
 • We are coalition forces. 我们是联军。Wo3men shi4 lian2jun1.
 • What? 什么? Shen2me?
 • What is this? 这是什么? Zhe4 shi4 shen2me?
 • This is a grenade. 这是手榴弹。Zhe4 shi4 shou3liu2dan4.
 • Why? 为什么?Wei4shen2me?
 • Do you need … ? 你需要不需要。。。?ni3 xu1yao4 bu4 xu1yao4…?
 • Can someone assist us? 又没有人能帮我们?You3 mei2you3 ren2 neng2 bang1 wo3men?

BACK TO MENUTASK 3 General Military Terms

 • Where is the airfield? 机场在哪儿?Ji1chang3 zai4 na3r?
 • Where’s the enemy camp? 敌营在哪儿?Di2ying2 zai4 na3r?
 • Do you have any ammunition? 有没有子弹?You3 mei2you3 zi3dan4?
 • My magazine is empty. 我没有子弹了。Wo3 mei2you3 zi3dan4 le.
 • Where are the barracks? 营房在哪儿?Ying2fang2 zai4 na3r?
 • Near the base. 离基地很近。Li2 ji1di4 hen3 jin4.
 • Who is your leader? 你的领导是谁?Ni3 de ling3dao3 shi4 shui2?
 • He is our commander. 他是我们的司令。Ta1 shi4 wo3men de si1ling4.
 • What’s your rank? 你的军阶是什么?Ni3 de jun1jie1 shi4 shen2me?
 • Are you a soldier? 你是军人吗?Ni3 shi4 jun1ren2 ma?
 • I’m an officer. 我是军官。Wo3 shi4 jun1guan1.
 • Watch out for explosives. 小心炸弹。Xiao3xin1 zha4dan4.
 • Beware of snipers. 小心狙击兵。Xiao3xin1 ju1ji1bing1.
 • Put your tent up here. 在这里搭帐篷Zai4 zhe4li3 da1 zhang4peng.
 • Stay with your unit. 留在你的部队里。Liu2 zai4 ni3 de bu4dui4 li3.

BACK TO MENUTASK 4 Making a Purchase

 • Do you take US dollars? 收不收美元?Shou1 bu4 shou1 Mei3yuan2?
 • I have no RMB (People’s Currency). 我没有人民币。Wo3 mei2you3 ren2min2bi4.
 • How much? 多少钱?Duo1shao qian2?
 • It’s 30 kuai. 三十块。San1shi2 kuai.
 • Do you have more? 你还有马。Ni3 hai2 you3 ma?
 • This is all I have. 我只有这么多。Wo3 zhi3you3 zhe4me duo1.
 • May I have a look at this? 这个可以看看吗?Zhei4ge ke3yi3 kan4kan ma?
 • Do not touch. 别碰。Bie2 peng4.
 • Do you have change? 有零钱吗?You3 ling2qian2 ma?
 • That’s a good deal. 很划算。Hen3 hua2suan4.
 • I’ll take that, please. 我就要那个,请拿一下。Wo3 jiu4 yao4 nei4ge, qing3 na3 yi1xia4.
 • Is this the correct amount? 钱对不对?Qian2 dui4 bu4 dui4?
 • That’s not enough. 不够。Bu4gou4.
 • That’s too expensive. 太贵。Tai4 gui4.
 • Come again! 下次再来!Xia4ci4 zai4 lai2!

BACK TO MENUTASK 5 Time Expressions

 • Today. 今天。Jin1tian1.
 • Tomorrow. 明天。Ming2tian1.
 • Yesterday. 昨天。Zuo2tian1.
 • What time is it? 现在几点?Xian4zai4 ji3dian3?
 • It’s one o’clock. 一点。Yi1 dian3.
 • It’s half past three. 现在三点半。Xian4zai4 san1 dian3 ban4.
 • I’m busy right now. 我现在很忙。Wo3 xian4zai4 hen3 mang2.
 • See you soon. 一会儿见。Yi1hui4r jian4.
 • Let’s meet later. 我们一会儿见。Wo3men yi1hui4r jian4.
 • I’ll see you in an hour. 一个钟头以后见。Yi1 ge zhong1tou2 yi3hou4 jian4.
 • How long have you been in the military? 你当了几年兵了?Ni3 dang1 le ji3 nian2 bing1 le?
 • Since 1997. 从1997 年起Cong2 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 qi3.
 • What time is the briefing? 机点开会?Ji3 dian3 kai1hui4?
 • How long was the meeting? 会开了多久?Hui4 kai1 le duo1jiu3?
 • Two hours. 开了两个钟头.Kai1 le liang3 ge zhong1tou2.

BACK TO MENU

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s